Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Preambule

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zlatyshop.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Zasláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.2. Prodávajícím je společnost TopKetshop.cz, s.r.o. se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČ: 24854140, DIČ: CZ24854140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201603. Kontaktní údaje: Provozovna Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, email: info@zlatyshop.cz, info@topketshop.cz, Tel.: +420 212 244 112.

1.3. Kupujícím je spotřebitel.

1.4. Je možné sjednat v kupní smlouvě ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Toto znění obchodních podmínek může prodávající v čase průběžně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu stávající účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Registrační uživatelský účet

2.1. Po provedení registrace kupujícím na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Objednávku zboží a registraci na webové stránce je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Vznik Kupní Smlouvy

3.1. Objednávat zboží je možné těmito způsoby: prostřednictvím webového rozhraní na www.zlatyshop.cz, emailem na emailové adrese info@zlatyshop.cz, osobně nebo telefonicky na tel:: +420 212 244 112.

3.2. Objednávky je možné zadávat v obchodních hodinách - tedy v pracovních dnech od 9:00 do 16.30. Tyto budou zpracovány za aktuální ceny. 
Objednávky přijaté mimo obchodní hodiny budou zpracovány následující pracovní den v 9:00 -9.30. Zakázka bude vyřízena za aktuální ceny v době zpracování, nejvýše však za ceny z objednávky kupujícího. Budou-li v době zpracování aktuální ceny produktů vyšší, objednávka nebude akceptována a kupující bude informován o výši navýšení, způsobené výhradně cenou komodity na světových trzích. Pokud bude kupující souhlasit s navýšenou cenou zůstává objednávka v platnosti za tuto zvýšenou cenu. Pokud kupující s navýšenou cenou nebude souhlasit, objednávka se automaticky ruší.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení aktuálních cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tuto akceptaci je prodávající povinen zaslat u objednávky zadané v obchodních hodinách do 30 minut od obdržení objednávky. Objednávky zadané mimo obchodní hodiny budou zpracovány dle bodu 3.2. těchto obchodních podmínek. Akceptací se rozumí i zaslání zálohové faktury č. 1 kupujícímu. Pokud kupující neuhradí v čase 24 hodin od obdržení zálohové faktury stanovenou částku, má prodávající právo od objednávky jednostranně odstoupit. Úhradou se rozumí připsání na účet prodávajícího příp. dodání potvrzení o provedené úhradě.

3.8. Zálohová faktura č.1 dle 3.7 bude v hodnotě 100% z ceny celkové objednávky nebo při objednávce v hodnotě do 20.000,- Kč a využití platební metody "na dobírku" může být dle výběru kupujícího také 10% z ceny celkové objednávky. Tato částka slouží jako garance kupujícího, že dojde k odebrání zboží a tato částka bude odečtena od celkové kupní ceny při vystavení daňového dokladu. V případě objednávky v hodnotě do 20.000,- Kč a využití možnosti první zálohové faktury ve výši 10% z ceny celkové objednávky, zbývajících 90% z hodnoty objednávky se prodávající zavazuje uhradit České poště při převzetí zboží.

3.9.  Pokud by kupující celkovou sumu objednávky dle bodu 3.8 neuhradil a požadoval by zrušit objednávku, má prodávající právo od obchodu jednostranně odstoupit s tím, že se zaplacená zálohová platba dle bodu 3.8 ve výši 10% z celkové ceny objednávky se stane v plné výši smluvní pokutou ve prospěch prodávajícího jako náhrada vzniklých ztrát a nákladů. 

3.10. Pokud kupující zruší již potvrzenou objednávku nebo neuhradí celkovou sumu objednávky v termínech dle těchto obchodních podmínek, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny potvrzené objednávky, která pokrývá více náklady, které prodávajícímu vznikly.

3.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu. Prodávající také není povinen uzavřít kupní smlouvu, pokud v době mezi odesláním objednávky a její akceptací došlo k výraznému cenovému pohybu na trhu s drahými kovy nebo směnných kurzů měn.

3.12. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jdou k tíži kupujícího.

 

Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby: platebním převodem, složením hotovosti na pokladně banky na účet prodávajícího nebo v hotovosti, a to až do výše zákonem stanoveného hotovostního limitu ve výši 270.000,- Kč na den. V případě objednávky do maximální výše 20.000,- Kč může kupující uhradit zálohovou fakturu ve výši 10% z ceny objednávky a zbývajících 90% může uhradit na dobírku České poště.

4.2. Kupující je povinen uhradit celkovou kupní cenu dle bodů 3.7 a 3.8 a odebrat zboží nejdéle do 3 pracovních dnů od oznámení prodávajícího o možném odběru zboží.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. S veškerými náklady spojenými s dodáním zboží bude kupující informován při uzavírání kupní smlouvy a tyto náklady budou vyfakturovány k datu předání zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Úhradou se vždy rozumí připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu finální daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu a předá  společně se zbožím.

4.6. Zboží přechází do vlastnictví kupujícího po jeho plném uhrazení a převzetí kupujícím. Den převzetí zboží je zároveň dnem dodání zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: „ ...  o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.“

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Dodání zboží

6.1. Zboží prodávající obvykle expeduje do 7 pracovních dnů od úhrady kupní ceny dle objednávky.

6.2. Ve výjimečném případě nedostatku zboží na trhu se zlatem (stříbrem), které prodávající není schopen ovlivnit a nezná jej ani v okamžiku akceptace objednávky, se dodací lhůta může prodloužit až o 30 pracovních dnů. O této skutečnosti je prodávající povinen neprodleně vhodným způsobem informovat kupujícího. Sjednaný rozsah dodávky ani cena zboží se tím nemění a zůstává platná.

6.3. V případě, že prodávající nebude schopen obstarat dodání vybraného investičního zlata, investičního stříbra, investiční platiny či investičního palladia ani v prodloužené dodací lhůtě dle bodu 6.2, má  kupující právo od koupě odstoupit.  Prodávající je v tom případě povinen vrátit veškeré přijaté zálohové platby spojené s objednávkou v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od odstoupení od koupě, a to na bankovní účet, ze kterého platby přišly.

6.4. Je-li dle podmínek kupní smlouvy dohodnuto osobní předání zboží, kupující se zavazuje být v dohodnutém čase na dohodnutém místě.

6.5. Zboží odesílané Českou poštou je zasíláno jako cenné psaní, případně jako cenný balík a je pojištěno na plnou hodnotu do maximální hodnoty 1,000.000,- Kč.  O odeslání zásilky bude prodávající informovat kupujícího e-mailem v den odeslání zásilky. Zboží bývá doručeno obvykle hned následující pracovní den. V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.

6.6. V případě zaslání zboží poštou je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.7. V případě, že hodnota jedné objednávky přesáhne částku 1 mil. Kč nabízí prodávající zdarma osobní doručení vlastním zaměstnancem na území ČR.

Záruka a ručení

7.1. Prodávající prodává originální zboží pouze od světových renomovaných producentů, v případě investičního zlata a investičního stříbra vždy pouze od výrobců, kteří jsou členové asociace LBMA. V případě investiční platiny a investičního palladia od výrobců, kteří jsou členové asociace LPPM.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.3. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Záruka výkupu

8.1. U zboží nakoupeného u prodávajícího garantuje prodávající svým zákazníkům výkup takového zboží za obvyklé tržní výkupní ceny k momentu výkupu.

8.2. Za obvyklé tržní výkupní ceny platí garance výkupu pouze pro zboží, které je jakkoliv nepoškozené a ve stejném stavu jako v době prodeje a s certifikáty, které byly součástí zboží při prodeji.

8.3. Po dohodě se zákazníkem může prodávající vykoupit i zboží, které zákazník zakoupil u jiného prodejce. 

8.4. Cena za vykoupené zboží bude zákazníkovi poukázána nejpozději do 7 pracovních dní hotově nebo převodem na účet při respektování zákonem stanoveného hotovostního limitu.

 

Mimosoudní řešení sporů

9.1. Veškeré případné spory, plynoucí ze smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se strany budou snažit vyřešit smírnou cestou.

9.2. V případě. že nedojde k vyřešení smírnou cestou, má Kupující, pokud je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle Zákona č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele z této smlouvy. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Závěrečná ustanovení

10.1. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, se v případě, že je Kupující Spotřebitelem, řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Pokud Kupující není Spotřebitelem, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ustanoveními Obchodního zákoníku.

10.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím, Kupující s těmito podmínkami vyslovuje souhlas generováním objednávky prostřednictvím webového rozhraní www.zlatyshop.cz

10.3. Kontaktní údaje pro doručování: TopKetshop.cz, s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, email: info@topketshop.cz.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2021 a nahrazují veškeré příp. předchozí podmínky.