Firemní filozofie a Etický kodex

Naše hodnoty, poslání a vize

Diskrétnost, kvalita, služby, zabezpečení a transparentnost patří mezi naše dlouhodobé hodnoty. Věnujeme zvláštní pozornost tématu udržitelnosti v našich produktech. Prodáváme pouze produkty od renomovaných producentů členů asociace LBMA.

Naším posláním je umožnit našim zákazníkům dosáhnout udržitelnou prosperitu a zhodnocení svého majetku s našimi produkty. Nabízíme aktuální, transparentní a férové ​​ceny. 

Jen nejvyšší standardy kvality produktů a služeb mohou učinit naši společnost jedním z lídrů středoevropského obchodování s drahými kovy.

Naší vizí je stát se poskytovatelem komplexních služeb v oblasti investic do drahých kovů.  Spokojenost zákazníků je naší motivací a díky naší udržitelné firemní filozofii chceme vytvářet trvalé hodnoty pro budoucí generace.

 

Etický kodex – Code of conduct

Úvod

Ekonomické prostředí posledních let bylo charakterizováno především velkou nejistotou. Finanční a státní dluhová krize jasně potvrdila, že tradiční hodnoty, jako jsou drahé kovy - zejména fyzické zlato – jsou více než kdy jindy nepostradatelnou součástí osobního života. K zajištění vlastního majetku prostřednictvím drahých kovů potřebujete spolehlivého a kompetentního partnera. Naše společnost nabízí nejen vysokou kvalitu produktů, ale i firemní kulturu charakterizovanou udržitelnými hodnotami a dlouhodobě orientovanou na svého zákazníka.

Jako jeden z předních českých poskytovatelů investic do drahých kovů stojíme za etikou hodnoty a profesních standardů, které také aplikujeme na naše zaměstnance, management i majitele. Naše reputace a náš budoucí úspěch jsou založeny na osobní odpovědnosti každého z nás.

Implementace našeho kodexu chování.

Abychom si udrželi naši pověst, musíme tato pravidla chování bezpodmínečně dodržovat. Bezúhonnost, férovost, spolehlivé a transparentní zpracování tématu udržitelnosti. 

V centru pozornosti je zákazník.

Důvěru našich zákazníků si získáváme tím, že každého zákazníka umisťuje do středu naší pozornosti.Účinně identifikujeme jejich potřeby, chráníme jejich osobní zájmy a nakládáme  s osobními údaji navýsost bezpečně. Náš cíl je porozumět našim zákazníkům a jejich potřebám co nejlépe s využitím všech našich zkušeností a ve prospěch zákazníka. Pro všechny naše činnosti, rozhodnutí a nabídky stanovujeme vysoké etické standardy našich zaměstnanců, kterým nabízíme zajímavou a náročnou pozici v prostředí, kde funguje vzájemný respekt.

Diskrétnost při nakládání s informacemi.

Zachováváme naprostou důvěrnost a tajemství všech informací, které nám naši zákazníci poskytnou s minimální výhradou, pokud není zpřístupnění vyžadováno ze zákonných důvodů. V naší společnosti všichni maximálně respektujeme soukromí, shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Compliance

Zavázali jsme se plně dodržovat všechny předpisy, které ovlivňují naše koncernové odvětví podnikání. Na jedné straně to zahrnuje vnější předpisy, jako jsou zákony, vyhlášky, směrnice a doporučení a na druhé straně předpisy a pravidla vydaná na základě naší firemní politiky formou vnitřních předpisů ve formě směrnic a pokynů. Vytváříme pracovní prostředí, které se vyznačuje respektem a dodržováním lidských práva a zavazuje nás k vzájemné odpovědnosti a důvěře. Jako tým, bez ohledu na sílu jednotlivce, můžeme společně dosáhnout více. Tým, ve kterém má každý stejné příležitosti by měl být nad osobní úspěch jednotlivce. Nábor a výběr zaměstnanců provádíme na základě výkonu, bez ohledu na jejich rasu, etickou příslušnost, pohlaví, národní původ, věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženství, rodinný stav, těhotenství, zdravotní postižení nebo jiné charakteristické rysy chráněné příslušnými zákony. Naši zaměstnanci jsou naší silnou stránkou. Vážíme si rozmanitosti lidí, názorů a úhlů pohledu a know-how, a proto pracujeme s kolegy uvnitř i vně našich oblastí s cílem společně dosáhnout našich cílů. Stojíme za udržováním bezpečného zaměstnání a dodržujeme příslušné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Servis a kvalita.

Zacházení s našimi zákazníky poctivě a bezúhonně je pro nás velmi důležité. Každý z toho má prospěch. Obchodní vztahy musí být založené na důvěře a upřímném pochopení. Abychom byli leaderem v našem oboru, vše co děláme, musí být správné a spravedlivé. Slibujeme jen to, co můžeme dodržet. Stížnosti zákazníků jsou vyřizovány okamžitě, abychom zajistili, že splníme naše vysoké standardy kvality servisu i produktu.

Soulad se zákony a předpisy.

Všichni členové vedení a zaměstnanci jsou povinni dodržovat standardy a dodržovat omezení vyplývající z příslušných zákonů, pravidel a předpisů. My jsme povinni předcházet korupci, dodržovat  AML standardy  a antimonopolní zákony a zákony o hospodářské soutěži a vyloučit neetickou nebo nekalou soutěž. Dodržujeme všechny příslušné daňové zákony, dodržujeme také pravidla KYC (Know-Your-Customer) a vedeme přesné záznamy o všech našich obchodních aktivitách.

Jsme hrdí na to, že zastupujeme tyto hodnoty.

Praha, 1.10.2021                                                       

www.zlatyshop.cz, TopKetshop.cz, s.r.o.